Algemene voorwaarden

Ginger Aardbei is ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 63189755

Artikel 1 Algemeen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Ginger Aardbei: een eenmanszaak naar Nederlands recht, gevestigd te Amsterdam, te dezen handelend onder de naam Ginger Aardbei, die zich ten doel stelt hoofdzakelijk vintage producten en tweedehands producten, één en ander in de meest ruime zin, aan te bieden en te verkopen (op afstand via de website www.gingeraardbei.nl, Facebook en Instagram) aan consumenten alsmede het verlenen van stylingadvies en het vermaken van aangeschafte producten, hierna te noemen: “Ginger Aardbei”;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit die een overeenkomst op afstand aangaat met Ginger Aardbei, hierna te noemen: “Consument”;
 3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Ginger Aardbei georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meerdere technieken voor communicatie op afstand, hierna te noemen: “Overeenkomst”;
 4. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht, hierna te noemen: “Bedenktijd”;
 5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Consument om binnen de Bedenktijd af te zien van de Overeenkomst, hierna te noemen: “Herroepingsrecht”;
 6. Modelformulier voor herroeping: het Europese modelformulier voor herroeping, hierna te noemen: “Modelformulier herroeping”;
 7. Dag: kalenderdag, hierna te noemen: “Dag”;
 8. Algemene voorwaarden: onderhavige voorwaarden, hierna te noemen: “Algemene Voorwaarden”.

Artikel 2 Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Ginger Aardbei

Adres
Eerste goudsbloemdwarsstraat 9

1015 JW Amsterdam, Netherlands

Retourzendingen adresseren aan bovenvermeld adres o.v.v. ‘Ginger Aardbei Retouren’.

Contact: www.gingeraardbei.nl/contact
Bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 18:00 uur
KvK-nummer: 63189755Btw-identificatienummer: NL072629125B01

Artikel 3. Toepasselijkheid

 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Ginger Aardbei en op elke tot stand gekomen Overeenkomst tussen Ginger Aardbei en de Consument.
 2. Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van de Algemene Voorwaarden aan de Consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven dat de Algemene Voorwaarden bij Ginger Aardbei zijn in te zien en zij op verzoek van de Consument zo spoedig mogelijk (elektronisch) kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de Overeenkomst elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de Overeenkomst wordt gesloten, de tekst van deze Algemene Voorwaarden langs elektronische weg aan de Consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de Algemene Voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor zover naast de Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- en/of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede lid van dit artikel overeenkomstig van toepassing en kan de Consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. De Algemene Voorwaarden zijn ook bedongen ten behoeve van die (rechts)personen en derden, die (in)direct op enigerlei wijze betrokken zijn (geweest) bij Ginger Aardbei.
 6. Afwijking van de Algemene Voorwaarden is alleen mogelijk, indien partijen dit vooraf schriftelijk en uitdrukkelijk zijn overeengekomen.
 7. Mocht enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zal/zullen de nietige of vernietigde bepalingen(en) van de Algemene Voorwaarden worden vervangen door (een) nieuwe, rechtens toelaatbare bepaling(en) waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht worden genomen.
 8. Bij onduidelijkheid omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van de Algemene Voorwaarden, dient de uitleg van deze bepaling(en) plaats te vinden naar de geest van de Algemene Voorwaarden.
 9. Situaties die niet in de Algemene Voorwaarden zijn geregeld, dienen naar de geest van de Algemene Voorwaarden te worden beoordeeld.
 10. Ginger Aardbei is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. De mogelijke invloed van deze wijzigingen en/of aanvullingen worden tijdig met de Consument besproken.
 11. Ook indien Ginger Aardbei niet voortdurend strikte naleving van de Algemene Voorwaarden verlangt, blijven de Algemene Voorwaarden onverminderd van toepassing en behoudt Ginger Aardbei het recht om in andere gevallen strikte naleving van de Algemene Voorwaarden te verlangen.

Artikel 4. Aanbiedingen en offertes

 1. Indien en voor zover een aanbieding en/of offerte een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in de aanbieding en/of offerte vermeld.
 2. De aanbieding bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van de aanbieding door de Consument mogelijk te maken. Als Ginger Aardbei gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Afbeeldingen kunnen alleen als indicatie worden beschouwd en hieraan kunnen geen rechten door de Consument worden ontleend.
 3. Elke aanbieding bevat zodanige informatie, dat voor de Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van de aanbieding verbonden zijn. Meer in het bijzonder geldt dit voor:
  • de prijs inclusief belastingen;
  • eventuele leveringskosten;
  • de wijze waarop de Overeenkomst tot stand komt en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • de toepasselijkheid van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, levering en uitvoering van de Overeenkomst; en
  • de termijn voor aanvaarding van de aanbieding, dan wel de termijn waarbinnen de Consument de prijs garandeert.
 4. Ginger Aardbei kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden, indien de Consument redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, kennelijk een vergissing, verschrijving of fout bevatten.
 5. Indien de aanvaarding van de Consument afwijkt van de aanbieding die is opgenomen in de offerte, is Ginger Aardbei hier niet aan gebonden en komt er overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding geen Overeenkomst tot stand, tenzij Ginger Aardbei dit uitdrukkelijk aangeeft.

Artikel 5. Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt, onder voorbehoud van hetgeen bepaald is in lid 4 van dit artikel, tot stand op het moment van aanvaarding door de Consument van de aanbieding en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de Consument de aanbieding langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Ginger Aardbei onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van de aanbieding. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Ginger Aardbei is bevestigd, kan de Consument de Overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de Overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Ginger Aardbei passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige webomgeving. Indien de Consument elektronisch kan betalen, zal Ginger Aardbei daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Ginger Aardbei kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor het verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Ginger Aardbei op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Ginger Aardbei zal uiterlijk bij levering van het product aan de Consument de volgende informatie elektronisch of schriftelijk meesturen:
  • het bezoekadres van de vestiging van Ginger Aardbei waar de Consument met klachten terecht kan;
  • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Consument van het Herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het Herroepingsrecht;
  • informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
  • de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand; en
  • indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

Artikel 6. Herroepingsrecht

 1. Bij de online aankoop van producten heeft de Consument de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen schriftelijk te ontbinden gedurende 14 dagen door middel van het Modelformulier voor herroeping. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de Consument.
 2. De Consument kan in het atelier van Ginger Aardbei aangeschafte producten binnen 14 dagen omruilen of, na retournering daarvan, een tegoedbon in ontvangst nemen.
 3. Indien Ginger Aardbei de Consument de wettelijk verplichte informatie over het Herroepingsrecht of het Modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de Bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde Bedenktijd.
 4. Indien Ginger Aardbei de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de Consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke Bedenktijd, verstrijkt de Bedenktijd 100 dagen na de dag waarop de Consument die informatie heeft ontvangen.
 5. Tijdens deze termijn zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn Herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Ginger Aardbei (Weteringschans 108-3, 1017 XS Amsterdam) retourneren, conform de door Ginger Aardbei verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 6. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het Herroepingsrecht ligt bij de Consument.
 7. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 8. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.
 9. Indien de Consument gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, komen de kosten en het risico bij terugzending voor rekening van de Consument.
 10. Indien de Consument reeds een bedrag betaald heeft, zal Ginger Aardbei dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen. De terugbetaling is kosteloos voor de Consument. De Consument kan er tevens voor kiezen het artikel binnen 14 dagen om te ruilen.
 11. Ginger Aardbei heeft het recht om geretourneerde artikelen te weigeren of betalingen slechts deels te retourneren indien de producten niet in de originele verpakking worden geretourneerd dan wel beschadigd of gebruikt zijn.

Artikel 7. Uitsluiting Herroepingsrecht

 1. Ginger Aardbei kan het Herroepingsrecht van de Consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 van dit artikel. De uitsluiting van het Herroepingsrecht geldt slechts indien Ginger Aardbei dit duidelijk in de aanbieding, althans tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het Herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  • die verzegeld zijn en om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
  • die door Ginger Aardbei zijn ontwikkeld overeenkomstig specifieke wensen van de Consument en die duidelijk van persoonlijke aard zijn;
  • die snel kunnen bederven of verouderen; en
  • waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt

waarop Ginger Aardbei geen invloed heeft.

Artikel 8. Prijzen

 1. Gedurende de in de aanbieding vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan Ginger Aardbei producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Ginger Aardbei geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij de aanbieding vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Ginger Aardbei dit bedongen heeft en:
  a)   deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  b)   de Consument de bevoegdheid heeft de Overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in de aanbieding van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw en exclusief eventuele andere kosten, zoals eventuele verzendkosten en administratiekosten. Deze andere kosten worden apart vermeld bij het plaatsen van een bestelling.

Artikel 9. Conformiteit en garantie

 1. Ginger Aardbei staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in de aanbieding vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door Ginger Aardbei, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Consument op grond van de Overeenkomst tegenover Ginger Aardbei kan doen gelden indien Ginger Aardbei is tekortgeschoten in de nakoming van haar deel van de Overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van Ginger Aardbei, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de Consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van haar deel van de Overeenkomst.

Artikel 10. Levering en uitvoering

 1. Ginger Aardbei zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument aan Ginger Aardbei kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van de Algemene Voorwaarden is vermeld, zal Ginger Aardbei geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument hierover uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Consument heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid betaalt Ginger Aardbei het bedrag dat de Consument heeft betaald onverwijld na ontbinding terug.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Ginger Aardbei tot het moment van bezorging aan de Consument of een vooraf aangewezen en aan Ginger Aardbei bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 11. Gewijzigde omstandigheden

 1. Mochten de omstandigheden waarvan de Consument en Ginger Aardbei op het moment van totstandkoming van de Overeenkomst zijn uitgegaan, dusdanig wijzigen dat daardoor naleving van (een deel van) de Overeenkomst in redelijkheid niet van (één der) partijen kan worden verlangd, dan zal overleg plaatsvinden tussen partijen over tussentijdse wijziging van de Overeenkomst. Indien de gewijzigde omstandigheden zijn toe te rekenen aan de Consument, zullen eventuele kosten  voortvloeiend uit deze gewijzigde omstandigheden aan de Consument in rekening worden gebracht.
 2. Indien partijen besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze of omvang van de Overeenkomst en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden, aanvaardt de Consument dat de tijdsplanning van de Overeenkomst indien nodig zal worden aangepast.

Artikel 12. Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de Consument verschuldigde bedragen te worden betaald bij het plaatsen van een bestelling op de website van Ginger Aardbei op een door Ginger Aardbei aangegeven wijze.
 2. Bij vooruitbetaling kan de Consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling, alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Ginger Aardbei te melden.
 4. Indien de Consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Ginger Aardbei is gewezen op de te late betaling en Ginger Aardbei de Consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Ginger Aardbei gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot €2.500,=; 10% over de daaropvolgende €2.500,= en 5% over de volgende €5.000,= met een minimum van €40,=. Ginger Aardbei kan ten voordele van de Consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud

 1. Ginger Aardbei behoudt het eigendom van alle geleverde en nog te leveren producten conform de Overeenkomst tot aan het moment waarop de Consument aan de betalingsverplichtingen jegens Ginger Aardbei heeft voldaan.
 2. De in lid 1 van dit artikel beschreven betalingsverplichting bestaat uit de betaling van de koopsom van alle geleverde en de nog te leveren producten, vermeerderd met de kosten die worden gemaakt als de Consument niet in staat is aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, met inbegrip van schadevergoeding, buitengerechtelijke (incasso)kosten, rente en eventuele boetes.
 3. Zolang een eigendomsvoorbehoud rust op geleverde producten, is het de Consument niet toegestaan ​​om deze producten te verpanden of enig ander (zekerheids)recht op de producten te vestigen ten behoeve van derden.
 4. De Consument is verplicht om alle producten waarop een eigendomsvoorbehoud van Ginger Aardbei rust als zodanig aan te merken, tot het moment waarop hij aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 14. Opschorting, ontbinding en (tussentijdse) opzegging bij duurovereenkomsten

 1. Ginger Aardbei is gerechtigd (verdere) nakoming van de Overeenkomst op te schorten, indien de Consument de betalingscondities niet in acht neemt of anderszins zijn verplichtingen niet nakomt, één en ander onverminderd het recht van Ginger Aardbei om schadevergoeding te vorderen.
 2. Overeenkomsten kunnen tussentijds worden opgezegd met instemming van Ginger Aardbei en in overeenstemming met hetgeen in dit artikel is bepaald.
 3. Ginger Aardbei behoudt bij tussentijdse opzegging aanspraak op betaling van de facturen voor tot dan toe geleverde producten. Een eventueel betaald voorschot zal in overleg, indien redelijkerwijs noodzakelijk naar evenredigheid worden terugbetaald.
 4. Ginger Aardbei is bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dusdanige aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst (blijvend) onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen van dusdanige aard dat een ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst niet van Ginger Aardbei kan worden verlangd.
 5. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Ginger Aardbei op de Consument onmiddellijk opeisbaar. Indien Ginger Aardbei de nakoming van haar verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
 6. Indien Ginger Aardbei tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van de schade en kosten die daardoor zijn ontstaan.
 7. Ginger Aardbei is gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, direct en indirect ontstaan, indien de ontbinding aan de Consument toerekenbaar is.
 8. Indien de Consument zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen jegens Ginger Aardbei niet nakomt en deze niet-nakoming een rechtvaardiging vormt voor ontbinding, dan is Ginger Aardbei gerechtigd de Overeenkomst ter stond en onmiddellijk te ontbinden zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Consument uit hoofde van wanprestatie wel verplicht is tot schadevergoeding of schadeloosstelling.
 9. In geval van faillissement, beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – of toetreding tot de WSNP zijdens de Consument, staat het Ginger Aardbei vrij om de Overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen, zonder enige verplichting aan de zijde van Ginger Aardbei tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. Rechtelijke tussenkomst dan wel ingebrekestelling is hiervoor niet vereist. De vorderingen van Ginger Aardbei op de Consument zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 15. Klachtenregeling

 1. Alle klachten ter zake de uitvoering van de Overeenkomst door Ginger Aardbei dienen schriftelijk, volledig duidelijk omschreven, binnen 14 dagen nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd, aan Ginger Aardbei kenbaar te worden gemaakt. Na het verstrijken van voornoemde termijn wordt de Consument geacht de geleverde producten en/of facturen te hebben geaccepteerd.
 2. In geval van een terechte klacht, behoudt Ginger Aardbei zich de keuze voor tussen levering van een nieuw product, restitutie van de door de Consument betaalde koopsom of aanpassing van de in rekening gebrachte koopsom.
 3. Indien vast komt te staan dat een door de Consument ingediende klacht ongegrond is, dan komen de daardoor ontstane kosten, door Ginger Aardbei gemaakte onderzoekskosten inbegrepen, voor rekening van de Consument.

Artikel 16. Aansprakelijkheid

 1. Ginger Aardbei is slechts aansprakelijk voor zover uit dit artikel volgt. De opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid van Ginger Aardbei gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of grove schuld van Ginger Aardbei en/of haar ondergeschikte(n).
 2. Voor afwijkend gebruik en/of hantering van aanwijzingen op de verpakkingen en bijsluiters van de producten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard
 3. Ginger Aardbei is in geen geval aansprakelijk voor persoonlijke, lichamelijke en algemene schade die voortvloeit uit het gebruik door de Consument of derden van de producten.
 4. De Consument is gehouden om alle nodige maatregelen ter voorkoming of beperking van schade te nemen.
 5. Ginger Aardbei is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door een ander gebruik van de producten dan waarvoor deze oorspronkelijk zijn bedoeld.
 6. Ginger Aardbei is jegens de Consument aansprakelijk voor een tekortkoming bij de nakoming van de Overeenkomst, voor zover deze tekortkoming bestaat uit het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid en deskundigheid waarop bij uitvoering van de Overeenkomst door de Consument mag worden vertrouwd.
 7. Ginger Aardbei is niet aansprakelijk voor bij de Consument of derden ontstane schade, indien deze schade het gevolg is van handelen of nalaten van een door Ginger Aardbei  ingeschakelde hulppersoon (werknemers van Ginger Aardbei daaronder niet begrepen).
 8. Indien een fout wordt gemaakt doordat de Consument aan Ginger Aardbei onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Ginger Aardbei voor de ontstane schade niet aansprakelijk.
 9. In geval van overmacht zoals besproken in artikel 17 van de Algemene Voorwaarden is Ginger Aardbei niet aansprakelijk.
 10. Aansprakelijkheid van Ginger Aardbei voor indirecte schade, waaronder ook begrepen wordt gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is te allen tijde uitgesloten. Ginger Aardbei kan uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichting(en). Onder directe schade wordt verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de schade in de zin van de Algemene Voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Ginger Aardbei aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Ginger Aardbei toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Consument aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in de Algemene Voorwaarden.
 11. De aansprakelijkheid van Ginger Aardbei voor een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, alsmede voor een onrechtmatige daad, is beperkt tot het bedrag dat de Consument ter zake de bestelde producten aan Ginger Aardbei heeft betaald en/of nog verschuldigd is ter zake de schadeveroorzakende gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft of waarmee deze verband houdt, met een maximum – indien hoger en voor zover van toepassing – van daarnaast het bedrag dat de Consument aan kosten heeft gemaakt en welke kosten onlosmakelijk met de tekortkoming in de nakoming dan wel onrechtmatige daad zijn verbonden.
 12. De Consument dient een vordering tot vergoeding van schade uiterlijk binnen twaalf maanden nadat de Consument de schade heeft ontdekt bij Ginger Aardbei in, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding komt te vervallen.

Artikel 17. Overmacht

 1. Ginger Aardbei is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of een in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.
 2. Ginger Aardbei kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt, de verplichtingen uit de Overeenkomst tussen de Consument en haar opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Indien de hierboven bedoelde situatie intreedt als de Overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de Consument gehouden diens verplichtingen jegens Ginger Aardbei tot aan dat moment te voldoen. Ginger Aardbei is dan gerechtigd het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Consument is gehouden deze factuur te voldoen, als ware er sprake is van een afzonderlijke Overeenkomst.
 3. In de Algemene Voorwaarden wordt onder ‘overmacht’ verstaan, naast hetgeen hierover in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Ginger Aardbei geen invloed kan uitoefenen of redelijkerwijs had kunnen uitoefenen en waardoor Ginger Aardbei niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen bij Ginger Aardbei daaronder inbegrepen. Ginger Aardbei heeft tevens het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst (blijvend) onmogelijk maakt, intreedt nadat Ginger Aardbei haar verbintenis had moeten nakomen.

Artikel 18. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Ginger Aardbei partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een Overeenkomst geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoer wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
 2.     Alle geschillen tussen Ginger Aardbei en de Consument die mochten ontstaan en waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in de vestigingsplaats van Ginger Aardbei, Amsterdam, zijnde aldus de Rechtbank Amsterdam. Niettemin is Ginger Aardbei bevoegd het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Zowel Ginger Aardbei als de Consument zullen pas een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 19. Vindplaats en wijziging algemene voorwaarden

 1. De Algemene Voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Ginger Aardbei en worden bij de totstandkoming van een Overeenkomst op verzoek kosteloos aan de Consument overhandigd.
 2. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van totstandkoming van de Overeenkomst met Ginger Aardbei.
 3. De Nederlandse tekst van de Algemene Voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.